بیمه شده

در باب قانون تامين اجتماعي

در باب قانون تامين اجتماعي

در باب قانون تامين اجتماعي ۱ـ بیمه شدگان مشمول قانون تامين اجتماعي ( در باب قانون تامين اجتماعي )   به دو گروه اصلی و  تبعی تقسیم می‏شوند. ۲-۱- تعریف مذکور در بند یک ماده ۲ قانون تامين اجتماعي ناظر به بیمه شده اصلی است در این تعریف، واژه (رأساٌ…