هزینه بیمه

هزینه بیمه

اگر شرکت بازرگانی به پرسنل پاداش کاری را جدای حقوق دهد مشمول بیمه است یا خیر ؟ در چه شرایطی شامل و در چه شرایطی شامل نمی شود

لطفا وارد شوید یا عضو شوید تا بتوانید پاسخ بدهید