04-حوادث ، بیماری و بارداری

بیمه ایرانیان خارج از کشور

بیمه ایرانیان خارج از کشور

بیمه ایرانیان خارج از کشور تأمین اجتماعی در مفهوم فراگیر آن ، حقی است همگانی برای عموم افراد جامعه که تأمین و تدارک بستر اجرائی آن از تکالیف دولت به شمار می رود. بر همین اساس و در اجرای بند “۳” یک هزار و چهارصد و هشتادمین جلسه هیأت مدیره…

غرامت دستمزد ايام بيماري

غرامت دستمزد ايام بيماري

غرامت دستمزد ايام بيماري در مواردي که بيمه شده به دليل بيماري يا بروز حوادث ناشي و غير ناشي از کار و يا بيماريهاي حرفه اي ، به طور موقت ، توانايي انجام کار را نداشته باشد و به تبع ان از دريافت مزد و حقوق محروم شود ، سازمان…

پروتز و اروتز

پروتز و اروتز

پروتز و اروتز روتزو اروتز به وسايلي مانند عينک طبي ، دست وپاي مصنوعي و سمعک گفته ميشود که براي جبران نقص عضو يا تقويت يکي از حواس به کار ميروند . افراد واجد شرايط براي دريافت هزينه پروتز و اروتز: بيمه شدگان اجباري و اختيار ي ، مستمري بگيران…

بيمه بيکاري

بيمه بيکاري

بيمه بيکاري مشمولين دريافت مقرري بيمه بيکاري: بيکارازنظرقانون بيمه بيکاري بيمه شده اي است که بدون ميل و اراده خود بيکار شده و آماده به کار باشد. براساس اين قانون، چنانچه بيمه شده اي به علت تغييرات ساختاراقتصادي کارگاه مربوطه و به تشخيص وزارتخانه ذيربط و تائيد شورايعالي کار ،…

كمك هزينه بارداري

كمك هزينه بارداري

كمك هزينه بارداري به بيمه شده زن در دوران بارداري ،در صورتي که حائز شرايط قانوني لازم باشد،غرامت دستمزد ايام بارداري تعلق مي گيرد. شرايط لازم براي دريافت غرامت دستمزد بارداري : غرامت دستمزد ايام بارداري در صورتي به بيمه شدگان زن پرداخت مي شود كه داراي شرايط زير باشند:…