05-از کار افتادگی

بیمه ایرانیان خارج از کشور

بیمه ایرانیان خارج از کشور

بیمه ایرانیان خارج از کشور تأمین اجتماعی در مفهوم فراگیر آن ، حقی است همگانی برای عموم افراد جامعه که تأمین و تدارک بستر اجرائی آن از تکالیف دولت به شمار می رود. بر همین اساس و در اجرای بند “۳” یک هزار و چهارصد و هشتادمین جلسه هیأت مدیره…

مستمري بازماندگان

مستمري بازماندگان

مستمري بازماندگان پس ازفوت بيمه شده عادي و مستمري بگيربازنشسته وازکارافتاده کلي تحت پوشش قانون بيمه تامين اجتماعي، خانواده وبازماندگان وي (در صورت احرازشرايط پيش بيني شده در قانون)، تحت حمايت سازمان قرار خواهند گرفت . بازماندگان بيمه شده اي که براثرحادثه ناشي از کار فوت کرده باشد نيزبه همين…

مستمري از کار افتادگي

مستمري از کار افتادگي

مستمري از کار افتادگي حمايت مستمراز بيمه شدگاني که درمعرض آسيبهاي جسمي ومالي قرارميگيرند يکي از مهمترين کارکردهاي نظام بيمه هاي اجتماعي است .چنانچه براثرحادثه يا بيماري، قدرت بيمه شده براي ادامه کار کاهش يابد ونتواند درآمد قبلي خودراکسب کند، سازمان تامين اجتماعي وي را تحت پوشش حمايتهاي خود قرارميدهد…