آموزش

كسر حق بيمه از حقوق کارگر توسط كارفرما

كسر حق بيمه از حقوق کارگر توسط كارفرما

كسر حق بيمه از حقوق کارگر توسط كارفرما براساس قوانين تامين اجتماعي ۳۰ درصد حقوق کارمند به عنوان حق بیمه پرداخت می شود که ۲۳ درصد سهم کارفرما است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کاربری در صفحه مشکلات مردم در خصوص كسر حق بيمه از حقوق کارگر توسط كارفرما  نوشته است:” من حدود…

شرایط استفاده از مستمری از کارافتادگی تامين اجتماعي

شرایط استفاده از مستمری از کارافتادگی تامين اجتماعي

شرایط استفاده از مستمری از کارافتادگی تامين اجتماعي تعريف ازکارافتادگی طبق قانون تامین اجتماعی عبارت است از ، کاهش قدرت و توانایی بیمه شده یا کارگر برای انجام کار است، به نحوی که نتواند درآمد قبل از ازکارافتادگی را به دست آورد. بر اساس این تعریف مفهوم ازکارافتادگــی محدود به…

بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی

بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی

بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی تعریف براساس بند ۱۵ ماده ۲:بازنشتگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشتگی مقرر در این قانون. شرایط بازنشتگی در قانون تامین اجتماعی ۱- ماده ۷۶قانون : مشمولان این قانون در صورت دارا بودن شرایط زیر حق…

بیمه بیکاری

بیمه بیکاری

بیمه بیکاری مقدمه: در سال ۱۳۶۶ به منظور حمایت از بیکاران مشمول قانون کار ،قانون بیمه بیکاری یرای مدت سه سال به طور آزمایشی و در سییال ۱۳۶۹ به طور دائمی با اصلاحاتی در قانون آزمایشی به تصویب رسید. اهداف: ۱-حمایت از نیروی کار که بدون میل و اراده بیکار…

کفن و دفن

کفن و دفن

کفن و دفن تعاریف قانونی: ( بند ۱۸ ماده ۲ ق.ت.ا): کمک هزینه کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که به منظور تامین هزینه های مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امور را به عهده میگیرند پرداخت می گردد. (ماده ۸۴ ق.ت.ا): هر…

هزینه سفر و فوق العاده سفر و اقامت بیمار و همراه

هزینه سفر و فوق العاده سفر و اقامت بیمار و همراه

هزینه سفر و فوق العاده سفر و اقامت بیمار و همراه مستندات قانونی: هزینه سفر به استناد ماده ۵۷ و هزینه اقامت بیمکار و همراه به استناد بند ۵ ماده ۶۲ قانون تأمین اجتماعی در مواردی که معالجه بیمار مستلزم انتقال وی از روستا به شهر و یا از شهرستان…

مزایای جنبی مستمری بگیران تامين اجتماعي

مزایای جنبی مستمری بگیران تامين اجتماعي

مزایای جنبی مستمری بگیران تامين اجتماعي الف-کمک هزینه عائله مندی به منظور جبران قسمتی از افزایش هزینه های موضوع ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و بنابر پیشنهاد این سازمان،هیأت محترم وزیران با عنایت به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب نمودند که به تمامی مستمری بگیران بازنشسته و از…