بازنشستگی پیش از موعد زنان

بازنشستگی پیش از موعد زنان

بازنشستگی پیش از موعد زنان

بازنشستگی پیش از موعد زنان

براساس صحیت های سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه و پس از آن که مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس در مورد بازنشستگی پیش از موعد زنان  با ٢٠ سال سابقه خدمت را مغایر با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره وری در نیروی انسانی عنوان کرده است  ، براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبصره الحاقی یک ماده ٩٧ مغایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره وری در نیروی انسانی عنوان شده است و مجمع مذکور پیشنهاد نموده که این حق برای خانم ها جهت استفاده از مستمری بازنشستگی با سن بالای ٥٥ یا ٦٠ منظور شود.