مستمری بازنشستگان بر مبنای میانگین حقوق دو سال آخر محاسبه می شود

مستمری بازنشستگان بر مبنای میانگین حقوق دو سال آخر محاسبه می شود

مستمری بازنشستگان بر مبنای میانگین حقوق دو سال آخر محاسبه می شود

مستمری بازنشستگان بر مبنای میانگین حقوق دو سال آخر محاسبه می شود

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۵ و در جریان بررسی ماده ۹۷ لایحه برنامه ششم توسعه با محوریت مستمری بازنشستگان برای تمامی بیمه شدگان صندوق بازنشستگی موافقت گردید.

براساس ماده ۹۷ لایحه مذکور مقرر گردیده است، برقراری مستمری بازنشستگی برای کلیه بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی ( اعم از بازنشستگان کشوری، بازنشستگان لشگری، بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی دستگاه ها، نهادها و بانکها) دو سال آخر منتهی به درخواست و برقراری مستمری بازنشستگی است.

همچنین نمایندگان ملت با حذف تبصره ۲ ماده ۹۷ لایحه برنامه ششم با اکثریت آرا موافقت نمودند.

بر اساس تبصره ۲ حذف شده از ماده ۹۷ آمده بود، در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی چنانچه نرخ رشد دستمزد اعلام شده در دو سال آخر بیش از نرخ رشد طبیعی باشد و این افزایش به دلیل ارتقاء شغل و تغییر کارگاه نباشد آنگاه صندوق تامین اجتماعی نسبت به دریافت مابه التفاوت میزان کسور سهم کارفرما و کارگر به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده از سوی کارفرمای ذی ربط اقدام می نماید.

همچنین تبصره های یک و سه ماده ۹۷ نیز بنا به پیشنهاد ریاست محترم مجلس حذف گردید.