کفن و دفن

کفن و دفن

کفن و دفن

کفن و دفن

تعاریف قانونی:

( بند ۱۸ ماده ۲ ق.ت.ا): کمک هزینه کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که به منظور تامین هزینه های مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امور را به عهده میگیرند پرداخت می گردد.

(ماده ۸۴ ق.ت.ا): هر گاه بیمه شده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان تامین خدمات درمانی پرداخت خواهد شد.

توجه:پرداخت کمک هزینه کفن و دفن قبل از قانون الزام مصوب ۲۱/۸/۶۸ (واگذاری درمان به سازمان )توسط وزارت بهداری انجام می گیرد و پس از مصوبه مذکور سازمان ملزم به پرداخت آن گردیده است.

مشمولین:

۱-بیمه شدگان اجباری.

۲-بیمه شدگان اختیاری (از تاریخ ۱/۸/۸۵ به بعد )موضوع بخشنامه ۶۵۱ فنی.

۳-بازنشستگان و از کارافتادگان کلی که مشمول پرداخت حق سرانه درمان نباشند.

۴-مقرری بگیران بیمه بیکاری.

۵-همکاران سازمانی که فوت آنان از ۲۰/۱۱/۸۶ به بعد باشد.

۶-همسر مشمولین بندهای فوق الذکر که فوت آنان از ۲۰/۱۱/۸۶ به بعد باشد.

۷-مشمولین قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی که فوت آنان به دلیل حوادث ناشی از کار باشد.

۸-بیمه شدگان توافقی نظیر ،بیمه بسیجیان ،اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران و…به لحاظ پرداخت حق بیمه با نرخ کامل ،مشمول دریافت کمک هزینه کفن و دفن خواهند بود.

مدارک مورد نیاز:

۱-دفترچه درمانی متوفی که باید ابطال گردد.

۲-گواهی فوت بیمه شده.

دریافت کنندگان کمک هزینه کفن و دفن:

۱-همسر بیمه شده

۲-فرزندان بیمه ده

۳-پدر یا مادر بیمه شده

میزان کمک هزینه کفن و دفن :

میزان این کمک هزینه برای مشمولین که تاریخ فوت آنها از ۲۰/۱۱/۸۶ به بعد باشد،معادل یک ماه حداقل دستمزد ماهیانه سال فوت می باشد.