هزینه سفر و فوق العاده سفر و اقامت بیمار و همراه

هزینه سفر و فوق العاده سفر و اقامت بیمار و همراه

هزینه سفر و فوق العاده سفر و اقامت بیمار و همراه

هزینه سفر و فوق العاده سفر و اقامت بیمار و همراه

مستندات قانونی:

هزینه سفر به استناد ماده ۵۷ و هزینه اقامت بیمکار و همراه به استناد بند ۵ ماده ۶۲ قانون تأمین اجتماعی در مواردی که معالجه بیمار مستلزم انتقال وی از روستا به شهر و یا از شهرستان به شهرستان دیگر باشد،هزینه رفت و برگشت بیمار در صورت نیاز به همراه پرداخت خواهد شد،مشروط بر اینکه امکان معالجه بیمار حسب گواهی پزشک معالج در محل وجود نداشته باشد و در صورت نیاز به اعزام ،نحوه آن به تایید شورای پزشکی رسیده باشد.

مشمولین دریافت هزینه سفر و فوق العاده سفر:

۱-بیمه شدگان اجباری :واجد شرایط بندهای الف و ب ماده ۵۹۸ قانون تأمین اجتماعی و افراد تحت تکفل آنها

۲-مستمری بگیران بازنشسته ،از کار افتاده کلی و یا بازماندگان واجد شرایط که جهت استفاده از درمان حق سرانه پرداخت نمی نماید.

۳-دریافت کنندگان مقرری بیمه بیکاری و افراد تحت تکفل آنها

۴-مشمولین طرح بیمه رانندگان برون شهری و افراد تحت تکفل آنها

۵-مشمولین قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی که به دلیل حادثه ناشی از کار تحت درمان قرار می گیرند.

مشمولین دریافت هزینه اقامت و همراه:

نظر به این که صرفا بیمه شدگان مزد بگیر مشمول دریافت غرامت دستمزد می باشند بنابراین هزینه اقامت بیمار و همراه صرفا به بیمه شدگان اجباری که استحقاق دریافت غرامت دستمزد را دارند ،قابل پرداخت بوده و ارائه آن به افراد تحت تکفل بیمه شده و مشمولین بندهای ۲ و ۳ و۴ فوق الذکر موضوعیت نخواهند داشت.

میزان پرداخت:

۱-هزینه سفر

مبلغ هزینه سفر بر اساس وسیله نقلیه و به میزان بهای بلیط با نرخ مصوب(در مورد هواپیما ،قطار و اتوبوس و کشتی)و نرخ مصوب اعلام شده توسط مراجع ذیصلاح (در مورد سواری)قابل پرداخت خواهد بود.در صورتی که امکان اعزام بیمار به طور نشسته مقدور نباشد،لزوم اعزام بیمار با سواری دریست و با تعداد بیلیط مورد نیاز جهت مسافرت با اتوبوس یا قطار توسط شورای پزشکی تعیین خواهد شد.

بدیهی است در صورت نیاز بیمار به همراه مراتب نیز توسط شورای مذکور اعلام می گردد.که در این قبیل موارد مبلغ هزینه سفر بابت همراه بیمار نیز قابل پرداخت خواهد بود.

۲-هزینه فوق العاده سفر

در صورتی که بیمار و همراه با وسیله نقلیه زمینی اعزام گردند به ازاء هر کیلومتر (مسافت بین شهر مبدأ و مقصد)مبلغ ده ریال و در صورت نیاز به همراه ،بابت همراه بیمار،هزینه فوق العاده سفر  قابل پرداخت خواهد بود و در صورتی که وسیله اعزام هواپیما باشد به ازاء هر کیلومتر (دو سوم) مبلغ مذکور بابت فوق العاده سفر به بیمار و همراه پرداخت خواهد شد.

۳-هزینه اقامت بیمار و همراه

هر گاه درمان بیمار اعزامی به طور سرپائی انجام پذیرد معادل صد در صد غرامت دستمزد متعلقه به بیمار بابت هزینه اقامت و در صورت داشتن همراه معادل ۵۰% متوسط حقوق یا دستمزد روزانه بیمه شده بابت همراه به وی پرداخت خواهد شد.

تعداد روزهای سرپائی *غرامت دستمزد متعلقه روزانه=هزینه اقامت بیمار

۵۰% * تعداد روزهای اقامت سرپائی * متوسط دستمزد روزانه بیمه شده=هزینه اقامت همراه

نحوه پرداخت هزینه ها:

در صورتی که بیمار،متقاضی دریافت هزینه های اشاره شده به طور یکجا باشد پس از رفت و برگشت هزینه های مذکور را از شعبه اعزام کننده دریافت خواهد نمود و در صورت نیاز به دریافت آن در دو مرحله رفت و برگشت ،هزینه سفر و فوق العاده سفر برگشت و اقامت (در صورت استحقاق) را از شعبه مقصد دریافت نمایند.