مزایای جنبی مستمری بگیران تامين اجتماعي

مزایای جنبی مستمری بگیران تامين اجتماعي

مزایای جنبی مستمری بگیران تامين اجتماعي

مزایای جنبی مستمری بگیران تامين اجتماعي

الف-کمک هزینه عائله مندی

به منظور جبران قسمتی از افزایش هزینه های موضوع ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و بنابر پیشنهاد این سازمان،هیأت محترم وزیران با عنایت به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب نمودند که به تمامی مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ کمک هزینه عائله مندی پرداخت شود.

این کمک هزینه مشمول کسر و درصد ماده ۸۹ نبوده و به صورت ماهانه و همراه با مستمری پرداخت می شود.

بر اساس مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی و بخشنامه های شماره ۲۷ و ۱/۲۷ مستمریها از تاریخ ۱/۱۰/۷۷ مبلغی با عنوان افزایش کمک هزینه عائله مندی به بازنشستگان و از کار افتادگان کلی که متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه آنان می باشد پرداخت می گردد.

مشمولان دریافت کمک هزینه عائله مندی عبارت اند از :

۱-بازنشستگان و از کارافتادگان کلی مرد به شرط داشتن عیال دائم و در قید حیات.

(پرداخت کمک هزینه عائله مندی به مستمری بگیران مرد بازنشسته و از کارافتاده کلی که همسر آنان شاغل باشد بلامانع است.)

۲-بازنشستگان و از کارافتادگان کلی زن که دارای شرایط زیر باشند:

الف-شوهر نداشته باشند.

ب-دارای فرزند یا فرزندان پسری باشند که سن آنان از ۱۸ سال تجاوز نکرده و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا به علت بیماری و نقص عضو طبق گواهی کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون قادر به کار نباشند. در مورد فرزندان دختر در صورتی که دارای شوهر نبوده و اشتغال بکار نداشته باشد.

ج-به تنهایی متکفل مخارج فرزندان مذکور باشند و تاکید می گردد که صرفاً نداشتن شوهر موجب پرداخت کمک هزینه عائله مندی به زنان بازنشسته و از کار افتاده کلی نخواهد بود،بلکه می باید مستند به مدارک اثبات گردد که مستمری بگیر زن خود به تنهایی عهده دار تأمین مخارج فرزندان می باشد.

علاوه بر شرایط مذکور چنانچه مستمری بگیر زن بازنشسته و از کار افتاده کلی دارای شوهری باشد که اولاً تحت تکفل زن بوده و ثانیاً به تشخیص کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون از کارافتاده کلی باشد پرداخت کمک هزینه عائله مندی به زن مذکور از تاریخ ۱/۱/۷۵ به بعد بلامانع خواهد بود.(موضوع بخشنامه ۱۸ مستمریها )

ب-کمک هزینه اولاد

کمک هزینه اولاد نیز همانند کمک هزینه عائله مندی به منظور جبران قسمتی از هزینه های موضوع ماده ۹۶ قانون تصویب و-از تاریخ ۱/۱/۷۱ به تمامی مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتاده کلی که دارای فرزند واجد شرایط هستند پرداخت میگردد. این کمک هزینه حداکثر تا سه فرزند قابل پرداخت بوده و مشمول کسر دو درصد موضوع ماده ۸۹ قانون نمی باشد مبلغ مذکور در مورد فرزندان چهارم و بعد که از تاریخ ۲۶/۲/۸۳ متولد شده یا می شوند پرداخت نمی گردد.

 براساس بخشنامه شماره ۲۷ و ۱/۲۷ مستمریها مبلغی به عنوان افزایش کمک هزینه اولاد از تاریخ ۱/۱۰/۷۷ برای بازنشستگان و از کارافتادگان کلی در نظر گرفته شده است.

ج-حق سنوات

به منظور تأمین بخشی از هزینه زندگی مستمری بگیران،به تمامی مستمری بگیران بازنشسته،از کارافتاده کلی و بازماندگان که دارای سابقه پرداخت حق بیمه مازاد بر بیست سال می باشند از ابتدای سال ۱۳۷۶ مبلغی به عنوان حق سنوات پرداخت شده است (موضوع بخشنامه ۲۸ مستمریها)

پرداخت این مبلغ از ابتدای سال بعد از برقراری شروع شده و به میزان ۱۵۰۰ ریال برای هر سال سابقه مازاد بر ۲۰ سال بوده و در سال های آتی به رقم مذکور ۵۰۰ ریال اضافه می شود.

مبلغ پرداختی بابت حق سنوات مشمول افزایش ماده ۹۶ قانون نبوده و دو درصد حق درمان موضوع ماده ۸۹ از آن کسر می شود.

د-کمک هزینه مسکن

با توجه به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان ،شورای عالی تأمین اجتماعی پرداخت کمک هزینه مسکن را مورد تایید قرار داده است.این کمک هزینه به تمامی مستمری بگیران بازنشسته ،از کار افتاده کلی و بازماندگان پرداخت می شود.این کمک هزینه مشمول کسر دو درصد حق درمان نمی باشد و تاریخ شروع پرداخت و اجرای آن از ۱/۱/۸۱ تعیین شده ،به طور ماهیانه و همراه با مستمری قابل پرداخت می باشد.

ه-عیدی

به مناسبت آغاز سال جدید مبلغی به عنوان عیدی به مستمری بگیران بازنشسته ،از کار افتاده کلی و بازماندگان پرداخت می گردد،این مبلغ مشمول کسر دو درصد ماده ۸۹ نبوده و در پایان هر سال به مستمری بگیران پرداخت می شود.

و-کمک هزینه معیشت مستمری بگیران

تمامی مستمری بگیران بازنشسته ،از کار افتاده کلی و بازماندگان از ۱/۷/۶۶ به بعد همه ساله از این کمک سازمان برخوردار شده اند.اعتبار این کمکها همه ساله در تبصره های بودجه پیش پینی و میزان ریالی آن توسط شورای عالی تصویب و مشمول کسر دو درصد موضوع ماده ۸۹ قانون نیز نمی باشد.

ز-کمک هزینه همسر متکفل فرزند

با توجه به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان ،شورای عالی تأمین اجتماعی در جلسه مورخ ۱۹/۵/۸۱ پرداخت “کمک هزینه همسر متکفل فرزند” را مورد تایید قرار داده،لذا تمامی مستمری بگیران بازمانده زن که دارای حداقل یک فرزند هستند که همزمان در ردیف مستمری بگیران قرار دارد،مشمول دریافت این کمک خواهند بود.

میزان کمک مذکور معادل ۵۰ درصد کمک هزینه عائله مندی پرداختی به مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتاده کلی در هر سال بوده ضمن این که کمک هزینه فوق الذکر مشمول کسر دو درصد حق درمان نبوده و عیناً و منحصراً به همسر پرداخت می شود .

تاریخ شروع پرداخت این کمک هزینه از ۱/۱/۸۱ و مطابق رویه پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد به صورت ماهانه و همراه با مستمری انجام می شود.

توجه:در صورت وجود بیش از یک همسر با شرایط مذکور،مبلغ فوق به تساوی بین همسران تقسیم خواهد شد.