بیمه بیکاری

بیمه بیکاری

بیمه بیکاری

بیمه بیکاری

مقدمه:

در سال ۱۳۶۶ به منظور حمایت از بیکاران مشمول قانون کار ،قانون بیمه بیکاری یرای مدت سه سال به طور آزمایشی و در سییال ۱۳۶۹ به طور دائمی با اصلاحاتی در قانون آزمایشی به تصویب رسید.

اهداف:

۱-حمایت از نیروی کار که بدون میل و اراده بیکار شده اند.

۲-فراهم سازی فرصت برای کارفرمایان به منظور بازسازی (تغییر ساختار) واحدهای تحت مدیریت.

۳-حمایت از نیروی انسانی بیکار و خانواده وی در مقابل قطع درآمد و ارائه حمایتهای بیمه ای و درمانی.

۴-آموزش کلاسیک بیمه شده بیکار برای دسترسی سریعتر به فرصتهای شغلی.

مشمولین:

کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی تابع قانون کار به استثنای:

  • بازنشستگان و از کارافتادگان کلی
  • صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری
  • اتباع خارجی

مصادیق بیکاری:

  • قطع رابطه کارگر و کارفرما به دلیل عوامل غیر ارادی
  • بیکاری به علت بروز حوادث غیر مترقبه
  • بیکاری به دلیل طرح تغییر ساختار از سوی کارفرما( در صورت تصویب شورایعالی کار)

شرایط احراز:

  • بیکاری بدون میل و اراده .
  • داشتن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه
  • اعلام مراتب به واحد کار و امور اجتماعی ظرف ۳۰ روز (موضوع بند ب ماده ۶ قانون بیمه بیکاری)

توجه:مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.

  • شرکت در دوره های سواد آموزی و کارآموزی

میزان ماهیانه مقرری بیمه بیکاری:

۳۰*۵۵%*متوسط مزد ظرف ۹۰ روز قبل از بیکاری

مشروط به اینکه از حداقل دستمزد کمتر نباشد

مجردین
مقرری فرد مجرد +(۱۰% حداقل دستمزد *تعداد عائله حداکثر تا ۴ نفر)مشروط به اینکه از حداقل دستمزد کمتر و از ۸۰% متوسط مزد بیشتر نباشد.متاهلین یا متکفلین

 

مدت پرداخت مقرری بیکاری:

به استناد بند ((الف)) ماده ((۷)) قانون بیمه بیکاری و با توجه به میزان سابقه پرداخت بیمه حداکثر مدت استحقاق مقرری بیمه بیکاری:

مجردین ۳۶ ماه

متاهلین یا متکلفین ۵۰ ماه

سابقه پرداخت حق بیمه (ماه)مجردین(ماه)متاهلین یا متکفلین(ماه)

 

از ۶ لغایت ۲۴۶۱۲
از ۲۵ لغایت ۱۲۰۱۲۱۸
از ۱۲۱ لغایت ۱۸۰۱۸۲۶
از ۱۸۱ لغایت ۲۴۰۲۶۳۶
از ۲۴۱ به بالا۳۶۵۰
افراد ۵۵ سال و بیشتر تا رسیدن به سن بازنشستگی (تبصره ماده ۷ قانون بیمه بیکاری)

 

کارگران قراردادی:

به موجب مفاد دادنامه شماره ۸ مورخ ۱۶/۱/۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قطع رابطه استخدامی کارگر به واسطه انقضاء مدت کار و اینکه تنظیم قرارداد و تعیین شرایط آن از جمله مدت قرارداد مبتنی بر توافق و تراضی طرفین است.بیکاری کارگر به لحاظ خاتمه قرارداد از مصادیق اخراج بدون میل و اراده کارگر محسوب نمی شود تا مورد مصادیق ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب ۶۹ تلقی گردد.

تفاهم نامه مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۴

با عنایت به دادنامه مزبور و به منظور حمایت از بیمه شدگان قراردادی در ایام بیکاری تفاهمنامه مشترکی در تاریخ ۱/۱۲/۸۴ فیمابین وزارت کار و امور اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی منعقد که براساس آن مقرر گردید:

به کارگرانی که در کارهای با ماهیت دائمی اشتغال داشته و در انقضای قرارداد بدون میل و اراده بیکار می شوند،در صورت دارا بودن حداقل یکسال سابقه پرداخت حق بیمه در آخرین کارگاه بیمه بیکاری پرداخت گردد.

ترتیب رسیدگی به درخواست بیمه بیکاری کارگران قراردادی:

۱-مراجعه بیمه شده ظرف ۳۰ روز از تاریخ اتمام قرارداد به واحد بیمه بیکاری ادارات کار محل.

۲-استعلام از شعبه مربوطه در خصوص سابقه پرداخت حق بیمه یکسال در آخرین کارگاه.

۳-بررسی تشخیص استحقاق در کمیته دو نفره موضوع بند ((۲)) تفاهم نامه.

۴-معرفی بیمه شده به شعبه ذیربط در صورت تائید استحقاق دریافت مقرری.

۵- برقراری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری توسط شعبه مربوطه.

تعاریف:

کار با ماهیت دائم :

کاری که از گذشته تا حال و آینده نامعلوم تداوم داشته و در صورت بیکاری فرد،ادامه کار توسطفرد یا افراد دیگری انجام می گردد مگر اینکه کار به دلایل دیگری و نه به دلیل ماهیت آن پایان پذیر یا تعطیل شود.

کار با ماهیت غیر دائم

کاری که شروع و پایان آن با کمی تقدم یا تاخر مشخص می باشد و با انجام کل و یا بخشهایی از آن ،عملا زمینه ادامه آن از بین رفته و قرارداد کار خاتمه می یابد.