مباني حسابرسي تامين اجتماعي – حسابرسي بيمه اي

مباني حسابرسي تامين اجتماعي – حسابرسي بيمه اي

مباني حسابرسي تامين اجتماعي – حسابرسي بيمه اي

مباني حسابرسي تامين اجتماعي – حسابرسي بيمه اي

مباني حسابرسي تامين اجتماعي بر اين اساس مي باشد كه در جهت اجراي ماده ” ۴۷″ قانون تامين اجتماعي كه مقرر مي دارد ” كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه شدگان همچنين دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختيار او بگذارند . بازرسان سازمان مي توانند از تمام يا قسمتي از دفاتر و مدارك مذكور رونوشت و يا عكس تهيه و براي كسب اطلاعات لازم به هر يك از روسا و كارمندان و كارگران كارگاه و مراجع ذي ربط مراجعه نمايند . بازرسان سازمان حق دارند كارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسي قراردهند و داراي همان اختيارات و مسئوليتهاي مذكور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون كار خواهد بود . نتيجه بازرسي حداكثر ظرف يك ماه از طرف سازمان به كارفرما اعلام خواهد شد . ” و براي حصول اطمينان از رعايت قانون و مقررات تامين اجتماعي بمنظور بهره مندي كامل مشمولين قانون مذكور حسابرسي بيمه اي ( بازرسي از دفاتر قانوني ) باستناد از مفاد قانون تامين اجتماعي و بخشنامه هاي ۱۱و ۱/۱۱ جديد درآمد انجام مي پذيرد و دراين راستا كليه اشخاص حقوقي ( باستثناي پيمانكاران و مهندسين مشاور حق بيمه قراردادهاي آنها مطابق مواد ۳۸ و ۴۱ قانون دريافت و مفاصا حساب صادر مي گردد ) با رعايت مفاد اين دستورالعمل مشمول بازرسي از دفاتر قانوني قرار مي گيرند .