شرایط تقسیط بدهی تامین اجتماعی کارفرمایان

شرایط تقسیط بدهی تامین اجتماعی کارفرمایان

شرایط تقسیط بدهی تامین اجتماعی کارفرمایان

شرایط تقسیط بدهی تامین اجتماعی کارفرمایان

شرایط تقسیط بدهی تامین اجتماعی کارفرمایان براساس ضوابط و مقررات سازمان تامبن اجتماعی به شرح زیر می باشد  :

تأخیر در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، بر اساس قانون باعث می شود که جرائمی به بدهی های معوقه تعلق گیردو به طور ناخواسته، هزینه هایی را به کارفرمایان محترم تحمیل کند. با وجود این،کارفرمایانی که توان پرداخت بدهی های خود را نداشته باشند،میتوانند با مراجه به شعبه ای که لیست و حق بیمه را به آن ارسال می کنند،با ارائه مدارک مستند و تشریح مشکلات خود درخواست تقسیط را ارائه و از تهسیلات قانونی به شرح زیر استفاده کنند:

  • کارفرمایان میتوانند از سازمان تأمین اجتماعی درخواست کنند که بدهی آنان را تقسیط کند.در این صورت با توجه به مفاد ماده ۴۶ قانون و موافقت سازمان،بدهی کارگاه ها با رعایت مقررات قابل تقسیط خوهد بود.تعداد اقساط، با توجه به میزان بدهی بر اساس آیین نامه مربوطه می باشد.در هرحال شعب تأمین اجتماعی در نهایت امکان تقسیط تا ۳۶ قسط را خواهند داشت.
  • در صورت تقسیط بدهی، چنانچه کارفرما در هریک از اقساط مقرر را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند،بدهی تبدیل به حال شده و جرایم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال دریافت خواهد شد.بدهی است جرایم مظالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصل می باشد.
  • در رابطه با شرایط تقسیط بدهی تامین اجتماعی کارفرمایان ، کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که به دلیل بحران مالی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی به صورت یکجا،طبق ماده ۴۶ قانون تأمین اجتماعی موجب تعطیلی یا وقفه در کارگاه باشد، هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی میتواند حسب مورد،بدهی مذکور حداکثر تاشصت قسط ماهانه تقسیط نماید.

نکات قابل توجه:

  • در اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی،سازندگان واحدهای مسکونی چنانچه قادر به پرداخت یکجای حق بیمه محاسبه شده جهت حق بیمه مقرر موضوع بیمه کارگران ساختمانی نباشند در صورت درخواست،شعبه می تواند با توجه به درخواست متقاضی،مدت اعتبار پروانه ساختمانی و یا ملحوظ داشتن مبلغ حق بیمه محاسبه شده نسبت به تقسیط بدهی ها اقدام نماید.
  • به منظور مساعدت به کارفرمایان در پرداخت ۴% میزان مستمری برقراری به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور مربوط به ایام قبل از تصویب قانون بازنشستگی(۱۴/۷/۰۸)مقرر گردید مبالغ محاسبه شده در صورت ارئه تضمین های معتبر از سوی کارفرما تا مرحله وصل مبلغ مذکور به صورت یکجا و با فرصت حداکثر ۹ماهه امکان پذیر میگردد.واحدهای اجرایی می بایست ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت عدم توانائی کارفرما در پرداخت مبلغ مذبور، اقدامات لازم را در جهت صدور حکم بازنشستگی و برقراری مستمری را انجام و نسبت به پیگیری و وصل ضمانت ارائه شده در سررسید مربوطه اقدام نمایند.